XLVI sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 20 września 2018r (czwartek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie   XLVI sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 389/XLV/2018 z dnia 27 lipca 2018r. w/s zmian w budżecie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kokawa powyżej 3 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w miejscowości Wierzchowisko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, dla terenu położonego w obrębie Mykanów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, dla terenu położonego w obrębie Czarny Las i Kuźnica Kiedrzyńska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubojnie
 15. Zapytania i wnioski sołtysów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Mykanów.

.

Data opublikowania: 10:47, 13 września 2018

Kategorie: Aktualności